Gratis verzending voor orders v.a. €50

Algemene en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van toepassing op winkelen bij qiddie en de aanvullende voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: ROKX

Handelend onder de naam/namen: qiddie

Vestigings- en postadres:

Broekhuizerweg 9

6983 BM, Doesburg

Nederland

Telefoonnummer: 024 – 30 31 005 (lokaal tarief)

E-mailadres: service@qiddie.com

Bereikbaarheid: ma t/m vr 9:00u – 17:00u m.u.v. feestdagen

KvK-nummer: 66009383

Btw-identificatienummer: NL001865702B37

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht, exclusief de retourkosten a € 3,50. Onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Voorwaarden voor qiddie.com

Op de volgende pagina’s vindt u de Aanvullende Voorwaarden voor uw registratie en bestellingen onder www.qiddie.com.

Inhoudsopgave:

Algemeen

 1. Geldigheidsbereik; Termijnen
 2. Registratie op www.qiddie.com
 3. Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst
 4. Taal en afsluiting van een contract
 5. Cadeaubonnen en kortingscodes
 6. Databeveiliging
 7. Conversieclausule

Bestelling van artikelen

 1. Medecontractant
 2. Prijzen en Verzendkosten
 3. Betaling, Levertijden, Leverpartner
 4. Herroepingsrecht bij de aankoop van artikelen
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Inwisselen van kortingscodes
 7. Inwisselen van cadeaubonnen

Algemeen

 1. Geldigheidsbereik; Termijnen

1.1 De zakelijke afwikkeling en levering vindt uitsluitend plaats tegen de onderhavige voorwaarden, die aan alle op basis van de aanbiedingen op de Internet-shoppagina‘s qiddie.com gesloten contracten ten grondslag liggen. Algemene Voorwaarden die afwijken van de volgende bepalingen of ermee in strijd zijn, zijn niet van toepassing, uitgezonderd de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

1.2 Indien in deze aanvullende voorwaarden sprake is van “consumenten”, zijn dit natuurlijke personen, bij wie het doel van de bestelling niet tot een bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance activiteit gerekend kan worden. “Ondernemers” zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen, die voor bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. “Klanten” in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3 Indien als termijnen werkdagen worden aangegeven, dienen daaronder te worden verstaan alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

 1. Registratie op www.qiddie.com

2.1 Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe en volledige opgave. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de aanmelding volgt onmiddellijk na het verzenden van de aanmelding door te klikken op de knop “Kosteloos registreren” of “Registreren”.

2.2 U bent voor inhouden, die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst, zelf verantwoordelijk (bijv. in blogs). Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Aanspraak op opslag of de publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen, bestaat niet.

2.3 U dient zich te onthouden van iedere storing van de webpagina‘s of verdergaand gebruik van de toegankelijke data buiten het binnen dat platform beoogde gebruik. Manipulaties met het doel onterechte betalingen of ander profijt ten nadele van ons kunnen, naast juridische consequenties, met name ook tot verlies van de toegang leiden. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van het online-aanbod voor zover het beschikbaar is en alleen voor gebruik van de inhouden voor eigen privé, niet-commerciële doeleinden.

2.4 Iedere klant is slechts gerechtigd één klantenrekening tegelijk te voeren. Wij behouden ons het recht voor, meervoudige aanmeldingen te schrappen en leden die deze onder nummer 2.1 t/m 2.3 genoemde bepalingen overtreden, te waarschuwen of op te zeggen resp. inhouden te wissen of te veranderen (virtueel huisrecht).

 1. Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst

3.1 U kunt onze voorwaarden altijd op de Internet-shoppagina’s www.qiddie.com inzien.

U kunt dit document verder uitprinten of opslaan door de gebruikelijke functie van uw internetdienstenprogramma (=browser: daar meestal “bestand” -> “opslaan onder”) gebruiken. U kunt dit document ook als PDF-formaat downloaden en archiveren, door hier te klikken. Voor het openen van het PDF-bestand heeft u het kosteloze programma Adobe Reader (www.adobe.com/nl/) nodig, of vergelijkbare programma‘s, die het PDF-formaat aankunnen.

3.2 U kunt daarnaast ook de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door hetzij de voorwaarden te downloaden en de op de laatste pagina van de bestelprocedure in de internetshop samengevatte gegevens met behulp van de functies van uw browser op te slaan of u wacht de automatische bevestiging van de bestelling af, die wij u daarnaast per e-mail na het afsluiting van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres doen toekomen. Deze e-mail met bevestiging van de bestelling bevat nog een keer de gegevens van uw bestelling en onze voorwaarden en kan gemakkelijk worden uitgeprint resp. met uw e-mailprogramma worden opgeslagen.

3.3 Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen, maar zijn om veiligheidsredenen niet direct door u op te vragen. Wij bieden voor iedere klant een met wachtwoord beveiligde directe toegang (“Mijn account”) aan. Hier kunt u bij desbetreffende registratie data via uw afgesloten, open en recent verzonden bestellingen inzien en uw adresgegevens, eventuele telefoon gegevens en een eventuele nieuwsbrief beheren en opslaan.

 1. Taal en afsluiting van een contract

4.1 Contracten betreffende artikelen die onder www.qiddie.com worden aangeboden, kunnen uitsluitend in de Nederlandse taal worden afgesloten.

4.2 Door te klikken op de button “Bestelling bevestigen” resp. “Bevestigen” geeft u een bindende bestelling van de artikelen in het winkelwagentje door. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt direct na het verzenden van de bestelling.

4.3 Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag op onze rekening plaatsvindt. Als uw betaling ondanks het vervallen ook na hernieuwde aanmaning (die als regel 5 dagen na verzending van de bevestiging van de bestelling plaatsvindt) niet voor een tijdstip van 9 dagen na verzending van de bevestiging van de bestelling plaatsvindt, zien wij af van de overeenkomst met als gevolg dat uw bestelling nietig is en wij geen leveringsplicht hebben. De bestelling is dan voor u en voor ons zonder verdere gevolgen afgedaan. Een reservering van het artikel bij betalingen vooraf vindt dus ten hoogste voor 9 dagen plaats.

 1. Cadeaubonnen en kortingscodes

Wij bieden in beginsel cadeaubonnen en kortingscodes aan. Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen. Kortingscodes zijn tegoedbonnen, die u niet via aankoop kunt verkrijgen, maar die wij in het kader van reclame- en marketingcampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven.

 1. Databeveiliging

Wij slaan uw bestel- en adresgegevens op voor gebruik in het kader van de afwikkeling van de opdracht (ook door via ons ingezette opdracht afwikkelingspartners, verzendingspartners) voor eventuele garantiegevallen, voor verbeteringen van ons aanbod en voor productaanbevelingen tegenover klanten overeenkomstig de inhoud van onze verklaring over de beveiliging van gegevens.

Voor het overige gelden voor het gebruik van uw data de regels van onze verklaring over de beveiliging van gegevens.

 1. Conversieclausule

Indien afzonderlijke bepalingen in de overeenkomst met inbegrip van deze regelingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden of als de overeenkomst een onvoorzien hiaat vertoont, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of delen van zulke bepalingen onverlet. In plaats van de nietige of ontbrekende bepalingen treden de overeenkomstige wettelijke regelingen.

Bestelling van artikelen

 1. Medecontractant

Bij de bestelling van artikelen is uw uitsluitende medecontractant ROKX, Broekhuizerweg 9, 6983 BM Doesburg (Nederland).

 1. Prijzen en Verzendkosten

De op het tijdstip van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De opgegeven prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen, ze omvatten de op dat moment geldende wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Dit wordt voor het moment waarop de koop wordt gesloten duidelijk aan de Klant gecommuniceerd. Overige kosten die betrekking hebben op het product, en voorgaand niet benoemd zijn, zullen te allen tijde vermeld worden bij het betreffende product indien dit nodig mocht zijn. Hierdoor wordt de Klant te allen tijde op de hoogte gesteld van deze overige vastgestelde kosten.

 1. Betaling, Levertijden, Leverpartner

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijze aan: iDeal, Paypal, Bancontact, Sofort, Maestro, Visa, Mastercard, Giropay, Bunq, directe bankoverschrijving. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. De ondernemer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

3.2 Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen geval nemen wij de kosten van een geldtransactie voor onze rekening.

3.3 Wij maken voor de leveringen gebruik van diverse dienstverleners waaronder maar niet uitsluitend PostNL.

 1. Herroepingsrecht bij de aankoop van artikelen

4.1 In geval van retourzending kunt u binnen 30 dagen zonder opgave van redenen in tekstuele vorm (b.v. brief, fax, e-mail) of – indien het product u voor afloop van de termijn wordt geleverd – ook door terugzending van het product gebruik maken van uw herroepingsrecht.

De herroeping dient te worden gericht aan:

Postadres:

Broekhuizerweg 9
6983 BM Doesburg (Nederland)

E-mail: service@qiddie.com

Gevolgen van herroeping

In geval van een geldige herroeping dienen de beiderzijds ontvangen prestaties geretourneerd te worden en evt. genoten baten (b.v. rente) afgestaan. Kunt u aan ons de ontvangen prestatie en baten (b.v. getrokken profijt) niet of voor een deel niet of slechts in verslechterde toestand retourneren respectievelijk afstaan, dan moet u ons daarvoor vergoeding van de waarde betalen. Voor de verslechtering van het product en voor genoten baten behoeft u alleen vergoeding van de waarde te betalen, voor zover het gebruik of de verslechtering tot een omgang met het product te herleiden is, die verder gaat dan het testen van de eigenschappen en de werking. Onder “Testen van de eigenschappen en de werking” verstaat men het testen en uitproberen van het betreffende product, zoals het bijvoorbeeld in de winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten van het te retourneren artikel voor rekening van de Klant. Producten die als pakket te verzenden zijn, dienen op de kosten van de Klant te worden teruggezonden. Niet als pakket te verzenden producten worden op de kosten van de Klant bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding plaatsvinden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van het product, voor ons met de ontvangst.

4.2 De terugbetaling vindt, indien u ons geen andere rekening meedeelt, steeds plaats op de door u voor betaling gebruikte rekening plaats.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijft het product ons eigendom.

 1. Inwisselen van kortingscodes

6.1 Kortingscodes (tegoedbonnen die u niet via aankoop kunt verkrijgen, maar die wij in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven) zijn slechts in de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling in te wisselen. Bepaalde artikelen kunnen van de kortingscode-actie uitgesloten zijn.

6.2 De goederenwaarde moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de kortingscode. Om administratieve redenen is het niet mogelijk, eventueel resterend tegoed te restitueren.

6.3 Kortingscodes kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een kortingscode wordt noch in contant geld uitbetaald noch wordt er rente op betaald.

6.4 De kortingscode kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

6.5 De kortingscode wordt niet vergoed wanneer goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, indien de kortingscode in het kader van een reclameactie is uitgegeven en daarvoor geen tegenprestatie is geleverd.

 1. Inwisselen van cadeaubonnen

7.1 Cadeaubonnen (tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen) kunnen voor de aankoop van artikelen worden ingewisseld. Ze kunnen echter niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen worden gebruikt.

7.2 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet in contant geld uitbetaald, en evenmin is het rentedragend.

7.3 Cadeaubonnen kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingelost. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

7.4 Stornering van de aankoop van een cadeaubon kan door onze klantenservice alleen dan worden uitgevoerd, als de cadeaubon nog niet is ingewisseld. Een cadeaubon geldt als ingewisseld, wanneer hij met een bestelling is verrekend of als tegoed op uw account is bijgeschreven.

7.5 Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden worden vereffend.

7.6 Bij een bestelling kunnen meer dan een cadeaubon worden gebruikt. Cadeaubonnen zijn te combineren met een kortingscode per bestelling.

7.7 Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van cadeaubonnen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Eveneens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid bij schrijffouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon.

7.8 De cadeaubon is overdraagbaar. Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van de cadeaubonnen is niet toegestaan.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:    qiddie

 

Vestigings- en postadres:

Broekhuizerweg 9

6983 BM Doesburg

Nederland

 

service@qiddie.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: *

de levering van de volgende digitale inhoud: *

de verrichting van de volgende dienst: *,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op*

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

+3.000 op voorraad

Voor een snelle levering

Gratis bezorgd in NL

Bestel vanaf €50

Retour

30 dagen bedenktijd

Attente service

We lossen het op